• ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
  ОУ "Никола Вапцаров"
  ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
  Просветното дело в с.Копривлен е неразривно свързано с многовековното развитие на селото.В началото на XX век етническия облик на селото се променя,като от преобладаващо турско става преобладаващо българско.В него се заселват бежанци от беломорските села с надежда да се върнат по родните места,ако границата с Гърция отново се отвори.Тази надежда бързо се изпарява и те разбират,че ще трябва да живеят в Копривлен постоянно.Натрупват се голям брой български семейства с многобройни деца,което ражда идеята за образоването им.През 1918 г по инициатива на няколко будни и грамотни жители на селото се подема идеята за откриване на местно начално училище.На първо време е намерено подходящо помещение,служило до тогава за кафене.в което се обособяват 2 учебни стаи.Назначена е и първата учителка Магда Кацарова от гр.Неврокоп.През следващите години все повече ученици посещават училището и се назначават нови учители.Разбирането на хората за важната роля на образованието за оформянето на учениците като личности,прераства в необходимостта от построяване на нова и просторна учебна сграда.Строителството на сегашното училище започва през 1927 г и е напълно завършено като основно в сегашния си вид през 1935 г. В близо 100 годишното развитие на просветното дело в Копривлен, училището е устоява и на бурните политически събития през XX век.
 • СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
  ОУ "Никола Вапцаров"
  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
  - Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. - Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност. - Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот. - Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности. - Използване на различни форми за мотивиране на персонала. - Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране.
 • ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
  ОУ "Никола Вапцаров"
  ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
  В сайта може да намерите както новини свързани с нашето училище, така и правата и задълженията на родителите и учениците, също така и нашият електронен дневник.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

„Училището е работилница,където се формира мисълта на подрастващото поколение, и трябва да го държим много здраво,ако не искаме да изпуснем бъдещето от ръцете си.“- Анри Барбюс

Учеше ме, майко, ти със притчи да обичам всички като теб. Бих обичал, майко, бих обичал, но ми трябва свобода и хлеб.

НовиниПрава и задължения на родителите

Родителите имат право: 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността; 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

Научи повече

Проекти

„Образование за утрешния ден“

„Образование за утрешния ден“

Учениците от начален етап, които взеха участие в клуб “Компютърът и аз” по програма “Образование за утрешния ден” за формиране на дигитална компетентност представиха своите разработени материали по време на обучението си.

Научи повече
„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

По двете схеми на Държавен фонд „Земеделие“ 41 ученика от 1 до 4 клас по два пъти в седмицата получават пресни плодове и зеленчуци.

Научи повече
"Твоят час"

"Твоят час"

Училищни дейности по проект BG05M2OР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности /Твоят час/“ – фаза 2

Научи повече