Права и задължения на родителите

Права и задължения на родителите

Права и задължения на родителите

08.02.2018

Родителите имат право:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

З. да се запознаят с УУП;

 1. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;
 2. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;
 3. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет и Училищното настоятелство на училището;
 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 5. да участват в родителските срещи.

Родителите ба длъжни:

 1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;

З. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

 1. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 2. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 3. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 4. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС;
 5. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.