Прием в ОУ "Никола Вапцаров"

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ И ПЕТИК КЛАС

                                 ЗА УЧЕБНА 2019-2020 Г

                   ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

 

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група  се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

 

 1. НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ: Лично или чрез пълномощник.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛ.АДРЕС: ou_koprivlen@abv.bg

 

 1. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА: Лично или чрез  пълномощник.

 

 1. ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ: Услугата е безплатна и не се дължат такси.

            ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

 

За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището. 

Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година

 

 1. НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ: Лично или чрез пълномощник.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛ.АДРЕС: ou_koprivlen@abv.bg

 

 1. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА: Лично или чрез  пълномощник.

 

 1. ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ: Услугата е безплатна и не се дължат такси.

 

                      ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

 

За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището. 

Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година

 

 1. НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ: Лично или чрез пълномощник.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛ.АДРЕС: ou_koprivlen@abv.bg

 

 1. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА: Лично или чрез  пълномощник.

 

 1. ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ: Услугата е безплатна и не се дължат такси.