"Твоят час"

"Твоят час"

"Твоят час"

24.01.2018

             Училищни дейности по проект BG05M2OР001-2.004-0004

  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им  за

 учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности

 /Твоят час/“ – фаза 2

     През учебната 2017/2018 г в ОУ“Никола Вапцаров“ има 5 групи,от които 1 за обучителни затруднения и 4 за занимания по интереси.В проекта са включени  общо 51 ученика от всичките класове.

     Ръководителите на извънкласните дейности са:

  1. Елена Цветкова – ст.учител в прогимназиален етап – клуб“БЕЛ“
  1. Гергана Терзиева – ст.учител в начален етап –клуб“Детска работилница“
  1. Теменужка Зайкова – ст.учител в прогимназиален етап – клуб“Сръчни ръце“
  1. Мариана Картулева – учител в ЦДО в начален етап – клуб „Света около нас“
  1. Ангел Шопов – учител в ЦДО в прогимназиален етап-клуб „Храната е здраве“