За нас

За нас

 ИСТОРИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО В КОПРИВЛЕН

        Просветното дело в с.Копривлен е неразривно свързано с многовековното развитие на селото.В началото на XX век етническия облик на селото се променя,като от преобладаващо турско става преобладаващо българско.В него се заселват бежанци от беломорските села с надежда да се върнат по родните места,ако границата с Гърция отново се отвори.Тази надежда бързо се изпарява и те разбират,че ще трябва да живеят в Копривлен постоянно.Натрупват се голям брой български семейства с многобройни деца,което ражда идеята за образоването им.През 1918 г по инициатива на няколко будни и грамотни жители на селото се подема идеята за откриване на местно начално училище.На първо време е намерено подходящо помещение,служило до тогава за кафене.в което се обособяват 2 учебни стаи.Назначена е и първата учителка Магда Кацарова от гр.Неврокоп.През следващите години все повече ученици посещават училището и се назначават нови учители.Разбирането на хората за важната роля на образованието за оформянето на учениците като личности,прераства в необходимостта от построяване на нова и просторна учебна сграда.Строителството на сегашното училище започва през 1927 г и е напълно завършено като основно в сегашния си вид през 1935 г. В близо 100 годишното развитие на просветното дело в Копривлен, училището е устоява и на бурните политически събития през XX век.

В момента училището е основно и в него се обучават ученици в 7 паралелки от I до VII клас,като основните приоритети са:

- поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес;

- придобиване на висока степен на грамотност и солидни знания от учениците при изучаването на информационните технологии и тяхното практическо приложение в образователния процес;

- възпитаване и изграждането на необходимите социални умения на учениците за общуване и правилно поведение в обществото;

- изграждане на личности,възпитавани в дух на родолюбие и патриотизъм,с модерно виждане за света в настоящето и в бъдещето.