Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Място на провеждане: гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, СУ „Никола Йонков Вапцаров“,

/ училищна библиотека, спортна зала, зали за занимания по интереси, компютърен кабинет/

Дата и начален час на провеждане: 28.06.2022 г., 13:00 – 17.15 ч.