Противоепидемиологични мерки!

Противоепидемиологични мерки!

Противоепидемиологични мерки!

 1. Задължително носене на маски от учениците и маски или шлемове от учителите и помощния персонал от 15.09.2020 г в общите закрити части на училището /коридори,стълбище,тоалетни,учителска стая и др./
 2. В класните стаи да се носят маски или шлемове от учителите,които преподават на ученици от повече от един клас.За учители,които преподават само в един клас носенето на маска или шлем е по желание.
 3. Носенето на маски от учениците по време на учебните часове не е задължително.
 4. Класните ръководители на 1-7 клас до 15.09.2020 г да обучат поотделно всеки ученик как да си служи с нагревателите за топла вода и диспенсърите за дезинфекция.
 5. Класните стаи да се проветряват всяко междучасие за което отговарят дежурните ученици.Контрола възлагам на дежурните учители и класните ръководители.
 6. Чиновете и масите в класните стаи да се разредят максимално,за да са на разстояние 1,5 м.Където е възможно учениците да седят по един.
 7. Всеки първи учебен час да започва с 5 минутна беседа за значението на стриктно спазване на противоепидемичните мерки и личната хигиена.
 8. Отговорност за проветряване на учителската стая възлагам на дежурните учители.
 9. Класните ръководители да работят за създаване на постоянни навици от учениците за:
 • миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната,преди хранене,след часовете по ФВС,при кихане и кашляне;
 • правилно използване на дезифектант за ръце,който трябва да се нанася винаги върху чисти ръце;
 • елиминиране на вредни навици,свързани с докосването на лицето,носа,устата и очите.
 • да ползват тоалетната предимно през междучасията.При нужда учениците се допускат до тоалетната и през време на учебния час.
 1. Всеки ученик да ползва само личните си учебни пособия.Да не се споделят хранителни продукти и питейни напитки.
 2. В часовете,които се провеждат в компютърния кабенет учениците задължително работят с латексови ръкавици.
 3. Дежурните учители проверяват на входа на училището по външен вид здравословното състояните на всеки ученик и при признаци за висока температура и кашлица не го допускат в училище.
 4. Дежурните учители и класните ръководители да следят при излизането от класната стая учениците да не се смесват с ученици от другите класове.
 5. При хубаво време учениците от 1-4 клас да закусват в двора на училището,като всеки клас се обособи в самостоятелна група.При лошо време те могат да закусват в класните стаи под контрола на класния ръководител.
 6. При подходящо време и при възможност учебните часове да се провеждат на открито.
 7. Чистач-хигиениста да извършва пълна дезинфекция на класните стаи и коридорите два пъти на ден /сутрин и на обяд преди часовете за самоподготовка на ЦДО/.Чиновете,масите,столовете и другите мебели в класните стаи да се дезинфекцират всяка сутрин преди първия учебен час.
 8. Боклука в класните стаи,учителската стая и тоалетните да се изхвърля всеки ден.
 9.  В коридорана първия етаж да се обособи табло за информационни материали във вразка с COVID-19.На сайта на училището също да се качат материали съдържащи предприетите в училището мерки.
 10. Определям стая за изолация на ученик или учител със симптоми за COVID-19 докато не се транспортира до личния лекар.

 

 

 

                                                                         Директор: Ал.Белчев