Права и задължения на учениците

Права и задължения на учениците

Права и задължения на учениците

Учениците имат следните права:

 • да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

- да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и факултативните учебни часове;

 • да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 • да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;
 • да участват в проектни дейности;
 • да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
 • да бъдат поощрявани с морални и материални награди; Учениците са длъжни:
 • да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
 • да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
 • да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 • да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 • да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
 • да не носят в училището големи суми пари и скъпи и ценни вещи;
 • да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;  да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 • да спазват Правилника за дейността на училището;
 • да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 • да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;  да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави:
 • да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
 • да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия; - да спазват указанията на дежурния учител.
 • да заемат мястото си в класната стая и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец; закъснение до 20 минути за учебен час се отбелязва с 1/2 отсъствие по неуважителни причини в предвидената за това графа на дневника на класа;
 • да напускат сградата на училището само след разрешение •на директора при отсъствие на учител;
 • да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
 • да съхраняват дневника на класа;
 • да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването в тридневен срок от датата на констативния протокол, от класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и санкция;

- да не подсказват и преписват по време на учебния процес;  да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;  да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);